n
یاران عصـــــــــر 313

NazSkin
سخنی درباره طبع‌ها و مزاج‌ها :: یاران عـصـــــــــر 313

یاران عـصـــــــــر 313

امام صادق(ع) فرمود : چون قائم ما قیام کند خداوند انچنان نیرویی به چشم و گوش پیروانش داده که به پیک و پیام اور نیازی نداشته باشند و به هرکجای جهان که باشند امام خود را ببینند و سخنش را بشنوند. بحار 36/45

امام صادق(ع) فرمود : چون قائم ما قیام کند خداوند انچنان نیرویی به چشم و گوش پیروانش داده که به پیک و پیام اور نیازی نداشته باشند و به هرکجای جهان که باشند امام خود را ببینند و سخنش را بشنوند. بحار 36/45

جمله جمله نه! واژه واژه تورا / ای سفر کرده گفتگو کردیم
کوچه کوچه نه! خانه خانه تورا / سالیانی ست جستجو کردیم
سوره سوره نه! آیه آیه تو را / در مناجات آرزو کردیم
جمعه جمعه نه! لحظه لحظه تو را / ندبه کردیم و های و هو کردیم . . .
اللهم عجل لولیک الفرج

پیوندهای روزانه

سخنی درباره طبع‌ها و مزاج‌ها


انسان ها رااز نظرطبع به سه گروه تقسیم می کنند:

1- طبع گرم
2- طبع سرد
3- طبع معتدل .
طبع علائمی است که از پدر ومادر به ارث می رسد که نوع تغذیه ومحل سکونت وشرایت آب هوای اقلیمی وآداب وسنن در آن نقش دارد در جنوب وشما ل هر کدام فرهنگ تغذیه خود را دارندمثلا آنهای که در کوهستان زندگی می کنند عصبی هستندواین ها لپ های قرمزی دارند برای اینکه در ارتفاع اکسیژین کم است وبرای اینکه اندامها اکسیژین را بر سائر اندامها برساند گلبولهای زیادی را می سازد وهمین باعث عصبی شدن میشود برعکس آنهای که در کنار دریا زندگی می کنند آرام هستندچون در آنجا اکسیژن بیشتر است وئیدروژن بسیاری وارد خون می شود وئیدروژن اسیدوز را زیاد می کند وفرد آرام می شود وبرای خانم هایکه چربی زیاد دارند سازگار است چون چربی سرد است کلا افراد دردنیا چه طبعی دارند.
آنچه در انسا ن قا بل تغیرا ست ارکا ن اربعه است ویا چهار مزاج می با شد .قدیمی ها معتقد بودن که کل هستی از چهار عنصر تشکیل شده است آتش ، هوا ،خاک ،وآب وهر کدام دارایی مزاجی است .آتش همان خورشیدی است که خداوندآفریده اگر خورشید نبود هیچ موجودی زنده نبود وهمه ازبین میرفت یعنی همه منجمد می گشتند 
هوا که جو زمین را تشکیل داده است واز اکسیژین ، ئیدروژن ،ازت ، وگازهای نادر در آن است خداوند جوی راکه آفریده ویک سپری بنام لایه اوزن به عنوان محافظ هوا قرار داده که هوااز بین نرود که آن همان اوزن یا او تری است ینی اکسیژن که سه مولکول دارد وما متاسفانه با اسپری های که استفاده می کنیم رفته رفته لایه اوزن را سوراخ می کنیم واگر این ماده حیاط بخش از بین رفت تعششات واردجو می شود وانواع سرطانهای پوستی زیاد می شود ویا از طریق پوست بدن داخل جریان خون می شود وکلیه ها را دچار بیمار ی میکند که فعلا مورد بحث ما نیست
هوا :خداوند متعا ل برای حیاط کل موجودات آن را آفریده واگر هوا نبود اصلا خلقت نبود وما همه می دانیم در کراتی که هوا نیست موجودات زنده نیز نیست
آب :آب ماده حیاط بخشی است اگر نبود باز هم زندگی نبود وباید بگویم که خلقت نبود وخداوند متعال در قرآن کریم میفرمایدومن الماء کل شی حی تمام موجودات را از آب آفریدیم اگر شما تمام موجودات ذربینی را ونهنگ های دریا راویا اقیانوس هارانظری بیندازید همه نیاز به آب دارندوما متاسفانه قدر این مایع بسیار با ارزش را نمی دانیم واستفاده صحیح از آن را نمی کنیم وآن را هدر می دهیم
خاک : کره زمین یک سوم از خاک ودوسوم از آب است آب بر روی چیست باز هم روی خاک است واگر خاک نبود رزق روزی مفهومی نداشت باز در قرآن کریم آیه داریم سوره مبارکه بقره آیه 22 ما زمین را برای شما مثل فرش گسترانیدیم ورزق وروزی شمارا از آن بیرون آوردیم اگر خاک نبود ما هیچ گونه مواد مورد نیاز بدن مان را نمی توانستیم تامین کنیم
آتش: گفتیم که قدیما برای آتش مزاج گرم وخشک می گفتند یعنی که هر چیزی در برابر آتش قرار بگیرد ویادر برابر تابش آفتاب قرار بگیرد گر م شده وخشک می شود
آب: هر چیزی که در آب قرار بگیرد سرد وتر می شود . پس آب سرد وتر است.
هوا:ولی هوا تر است ولی به تری آب نیست وقتی که غروب می شود در کوهستانها هوا مه آلود می شود مقداری هوا بصورت  شبنم روی گیاهان می نشیند این همان تری هوا است یعنی ذراتی از مولکولهای آب در هوا وجود دارد.
خاک هم سرد وخشک است وما همیشه می بینیم که خشک است مگر اینکه آب به آن برسد وزود حرارت را می گیرد وزود آن را از دست می دهد چون خشک است.وخشکی آن طوری است که به دست آدم نمی مالد.
برای روشن شدن مسئله ببینیم اصلا گرم چیست سرد چیست  قبل از اینکه گرم سرد را بشناسیم باید ببینیم پ هاش چیست ، پ هاش مقدار ئیدروژن موجود در مایعات خارج سلولی است هما ن طوری که گفتیم دو سوم بدن انسان آب است که نیمی از آن در داخل سلول ونیمی دیگر در خار ج سلول است پ هاش مساوی 7 یعنی خنثی اگر زیر 7 باشد اسیدی اگر بالای 7 باشد قلیایی اسیدی = سردی وقلیایی= گرمی پس حالا که معنی گرمی وسردی را متوجه شدیم
حال ببینم تر وخشک چیست . در هر موادی که مقدار سدیم بالا باشد تر است .ودر هرماده ویا موادی که پتاسم بالا باشدخشک است ودر هر سلول بدن ما 2عدد پمپ است 1پمپ پتاسم 2 پمپ سدیم اگر ما مواد پتاسم دار خوردیم پمپ پتاسم عکس پمپ سدیم عمل می کند هرچه مواد مایات اضافی سلول دارد بیرون می ریزد واگر ما نمک خوردیم پمپ پتاسم کم کار وسدیم فعال می شود وآب در نسوج جمع می شود وورم پیش می آید واگر این پمپ فعال شود انسان عصبی می شود چون مایعات جمع می شود وفشار خون بالا می رود وسر در دوبی حالی وبی حوصلگی وکرخت وورم وغیره پیش می آید
حالا معنی گرم ، سرد ،تر ، خشک رافهمیدیم
حالا آتش در کجایی بدن ما هست دمایی بدن ما 37 درجه است اگر این به 40درجه برسد می گویم ادم طب دارد واین گرما از کجا آمده است از سوخت وساز قند ها وچربی ها واگر این سوخت وساز نباشد زنده بودن معنی ندارد واگر بالا نیز باشد باز هم زنده بودن معنی ندارد پاین هم باشد نیز همانطور
هوا: هوا بخشی از وجود انسان است اگر هوا داخل ریه شد وبیرون نیامد انسان عمرش تمام می شود ودر کل اگر گفتیم هوا نباشد زندگی معنی پیدا نمی کند
خاک : اجل وقتی که فرا رسد بدن انسان یخ می کند وخاک هم سرد است 
چهار نوع خلط در بدن آدمی است اولین آن خون :خون انسان در هر فصلی عوض می شود  یعنی وارد طحال شده ومیکروبهی آن را جا می گذارد ودوباره نوع شده وداخل جریان خون می آید وبه خاطر آن است که حجامت را برای خارج کردن سموم از طحال حضرت پیامبر (ص) سفارش کرده اند یک سیزدهم بدن انسان را خون تشکیل داده است یعنی یک فرد 75 کیلویی حدودا 6 لیتر خون در بدن دارد کار خون اکسیژن رسانی ودفع مواد زائد از سلولها است وطبع آن گرم وتر است وچون پ هاش آن3/7است وبالا وپاین بودن آن خطر دارد ولازم است بگویم که دو عامل در تنظیم پ هاش بسیار نقش مهمی دارند 1- ریه ها 2- کلیه ها واگر تنظیم نشوند یا از نظر اسیدی به کما می رویم یا از نظر قلیایی خون روان است کسانیکه دموی هستند خون بر آنها غلبه کرده است که در بحث خود انشاالله خواهیم گفت
دومین آن صفرا: هموگلوبین در داخل کبد صفرا را می سازد صفرا غذا را هضم می کند اگر را اندازهبگیریم 4/8 است پس گرم وخشک است اگر صفرا بیشتر باشد گرما بیشتر است  وجای ذخیره آن در کیسه صفرا است وبرای هضم غذا داخل دوازده واثنی  عشر داخل غذائکه به صورت کیموس گشته شده وغذارا هضم می کند حالا اگر زیاد تولید شد صفرا در انسان غلبه می کند وزردی می آورد چشم زرد می شود وبدن زرد می گردد باید تعادل رعایت گردد واگر زیاد باشد حالت تهوع واگر کم باشد غذا هضم نمی شود واگر نباشد زندگی معنی پیدا نمی کند
 سودا:سودا سرد وخشک است ودر واقع رسوب خون است اگر این رسوب به اندازه با شد آدمی با نساط است اگر بیش از اندازه باشد افسردگی خودخوری در بعضی  مواقع خودکشی می آید گریه کردن یبوست .عدس این رسوب را زیاد می کند وبادمجان سرخ کرده این رسوب را زیاد می کند ماهی دودی گوشت گاو گوساله وغذاهای مانده رسوب رازیاد می کند وباید دو وعد غذا یکی نباشد .
بلغم:بلغم یعنی سیستم ایمنی بدن که متشکل از عروق لنفاوی وغده های لنفاوی وطحا ل که به آن سیستم گردش لنف می گویند وبرای محافظت از بدن خداوند تبارک وتعا لی در بدن انسان خاق کرده است اگر این سیستم ایمنی نباشد با کوچکترین سرما خوردگی ویا مریضی از بین می رویم که بزرگترین غدد لنفاوی لوزه ها هستند ووقتی که لوزه سوم دچار مشکل می شود متاسفانه عمل می کنند وایمنی بدن را تضعیف می کنند بلغم سرد وتر است در بلغم 6 نوع گلبول سفید است که این ها هر کدام  کار خاصی را انجام می دهند پس سیستم ایمنی بدن ما سرد است استخوان مانیز سرد است 
حالا اگر تعادل این 4 خلط را حفظ کنیم ما  نرمال هستیم دیگر هیچ مریضی به سراغمان نخواهد آمد آن هم بستگی به غذاهای است که ما می خوریم هر کدام ازاین ها زیاد شود یعنی مزاج تعغیر کرده است اگر خون زیاد باشد می گویم دموی مزاج شدهایم ویا اگر صفرا زیاد باش می گویم صفراوی مزاج شدهایم  واگر سودا زیاد باشد  سوداوی مزاج واگر بلغم زیاد باشد بلغمی مزاج شده ایم .واگر دو خلط زیاد شود مریضی خواهد آمد و خداوند انسان را از مجموعه تضاد ها آفریده گرم وتر وسرد وخشک همه اینها جمع  شده وانسان بوجود آمده است وما چون خون گرم هستیم پایین آمدن پ هاش را پزشکی امروز اسیدوز می گوید که قدیم به آن جنون سرد می گفتند واگر پ هاش با لای 3/7باشد جنون گرم وامروزه می گویند آلکالوز قبلا گفتیم که دو عا مل نمی گذارند  این پ هاش بالا یا پایین شود کلیه ها وریه ها .حالا پ هاش چطوری پایین می آید .مثلا اگر یک روز غذای سردی بخشی مثل برنج در کنار ش ترشی وماست ودر آن خورشی سردی پ هاش پایین می آیید وشما دچار سنگینی شده ومی خوابید ودر این موقع کلیه ها وارد عمل شد ه وازطریق گردش خون خون را تصفیه می کنند واسیدی را خارج می کند و شما سر حال می شوید ودر این حال اگر شما آزمایش بدهید جلو ادرار می نویسد اسیدی 5  و7 تازه خنثی است وبا لایی 7 گفتیم قلیایی پس کلیه ها چه کار مهمی را انجام می دهندومتاسفا نه با خوردن چای ودوغ وماست آنهارا از بین میبریم واگر آمدیم باز گرمی بیش از ح استفاده کردیم از آن طرف می افتیم وکلیه ها باز وارد عمل می شوند .ریه ها هم چون ئیدرژن داخل خون است داخل خون نیز می رود وریه از طریق دم وباز دم آنها را بیرون می راند و شما نر ما ل میشود در کل ریه اسیدوز وآلکا لوز (سردی وگرمی ) تنفس را کنترل کرده وئیدروژن موجود در خون را از طریق باز دم خارج می کند وکلیه از طریق ادرار دفع می کند .یک انسان باید این مسائیل را بداند وخود وخدارابشناسد.


انسان ها رااز نظرطبع به سه گروه تقسیم می کنند:
1- طبع گرم
2- طبع سرد
3- طبع معتدل .
طبع علائمی است که از پدر ومادر به ارث می رسد که نوع تغذیه ومحل سکونت وشرایت آب هوای اقلیمی وآداب وسنن در آن نقش دارد در جنوب وشما ل هر کدام فرهنگ تغذیه خود را دارندمثلا آنهای که در کوهستان زندگی می کنند عصبی هستندواین ها لپ های قرمزی دارند برای اینکه در ارتفاع اکسیژین کم است وبرای اینکه اندامها اکسیژین را بر سائر اندامها برساند گلبولهای زیادی را می سازد وهمین باعث عصبی شدن میشود برعکس آنهای که در کنار دریا زندگی می کنند آرام هستندچون در آنجا اکسیژن بیشتر است وئیدروژن بسیاری وارد خون می شود وئیدروژن اسیدوز را زیاد می کند وفرد آرام می شود وبرای خانم هایکه چربی زیاد دارند سازگار است چون چربی سرد است کلا افراد دردنیا چه طبعی دارند.
آنچه در انسا ن قا بل تغیرا ست ارکا ن اربعه است ویا چهار مزاج می با شد .قدیمی ها معتقد بودن که کل هستی از چهار عنصر تشکیل شده است آتش ، هوا ،خاک ،وآب وهر کدام دارایی مزاجی است .آتش همان خورشیدی است که خداوندآفریده اگر خورشید نبود هیچ موجودی زنده نبود وهمه ازبین میرفت یعنی همه منجمد می گشتند  
هوا که جو زمین را تشکیل داده است واز اکسیژین ، ئیدروژن ،ازت ، وگازهای نادر در آن است خداوند جوی راکه آفریده ویک سپری بنام لایه اوزن به عنوان محافظ هوا قرار داده که هوااز بین نرود که آن همان اوزن یا او تری است ینی اکسیژن که سه مولکول دارد وما متاسفانه با اسپری های که استفاده می کنیم رفته رفته لایه اوزن را سوراخ می کنیم واگر این ماده حیاط بخش از بین رفت تعششات واردجو می شود وانواع سرطانهای پوستی زیاد می شود ویا از طریق پوست بدن داخل جریان خون می شود وکلیه ها را دچار بیمار ی میکند که فعلا مورد بحث ما نیست
هوا :خداوند متعا ل برای حیاط کل موجودات آن را آفریده واگر هوا نبود اصلا خلقت نبود وما همه می دانیم در کراتی که هوا نیست موجودات زنده نیز نیست
آب :آب ماده حیاط بخشی است اگر نبود باز هم زندگی نبود وباید بگویم که خلقت نبود وخداوند متعال در قرآن کریم میفرمایدومن الماء کل شی حی تمام موجودات را از آب آفریدیم اگر شما تمام موجودات ذربینی را ونهنگ های دریا راویا اقیانوس هارانظری بیندازید همه نیاز به آب دارندوما متاسفانه قدر این مایع بسیار با ارزش را نمی دانیم واستفاده صحیح از آن را نمی کنیم وآن را هدر می دهیم
خاک : کره زمین یک سوم از خاک ودوسوم از آب است آب بر روی چیست باز هم روی خاک است واگر خاک نبود رزق روزی مفهومی نداشت باز در قرآن کریم آیه داریم سوره مبارکه بقره آیه 22 ما زمین را برای شما مثل فرش گسترانیدیم ورزق وروزی شمارا از آن بیرون آوردیم اگر خاک نبود ما هیچ گونه مواد مورد نیاز بدن مان را نمی توانستیم تامین کنیم
آتش: گفتیم که قدیما برای آتش مزاج گرم وخشک می گفتند یعنی که هر چیزی در برابر آتش قرار بگیرد ویادر برابر تابش آفتاب قرار بگیرد گر م شده وخشک می شود
آب: هر چیزی که در آب قرار بگیرد سرد وتر می شود . پس آب سرد وتر است.
هوا:ولی هوا تر است ولی به تری آب نیست وقتی که غروب می شود در کوهستانها هوا مه آلود می شود مقداری هوا بصورت  شبنم روی گیاهان می نشیند این همان تری هوا است یعنی ذراتی از مولکولهای آب در هوا وجود دارد.
خاک هم سرد وخشک است وما همیشه می بینیم که خشک است مگر اینکه آب به آن برسد وزود حرارت را می گیرد وزود آن را از دست می دهد چون خشک است.وخشکی آن طوری است که به دست آدم نمی مالد.
برای روشن شدن مسئله ببینیم اصلا گرم چیست سرد چیست  قبل از اینکه گرم سرد را بشناسیم باید ببینیم پ هاش چیست ، پ هاش مقدار ئیدروژن موجود در مایعات خارج سلولی است هما ن طوری که گفتیم دو سوم بدن انسان آب است که نیمی از آن در داخل سلول ونیمی دیگر در خار ج سلول است پ هاش مساوی 7 یعنی خنثی اگر زیر 7 باشد اسیدی اگر بالای 7 باشد قلیایی اسیدی = سردی وقلیایی= گرمی پس حالا که معنی گرمی وسردی را متوجه شدیم
حال ببینم تر وخشک چیست . در هر موادی که مقدار سدیم بالا باشد تر است .ودر هرماده ویا موادی که پتاسم بالا باشدخشک است ودر هر سلول بدن ما 2عدد پمپ است 1پمپ پتاسم 2 پمپ سدیم اگر ما مواد پتاسم دار خوردیم پمپ پتاسم عکس پمپ سدیم عمل می کند هرچه مواد مایات اضافی سلول دارد بیرون می ریزد واگر ما نمک خوردیم پمپ پتاسم کم کار وسدیم فعال می شود وآب در نسوج جمع می شود وورم پیش می آید واگر این پمپ فعال شود انسان عصبی می شود چون مایعات جمع می شود وفشار خون بالا می رود وسر در دوبی حالی وبی حوصلگی وکرخت وورم وغیره پیش می آید
حالا معنی گرم ، سرد ،تر ، خشک رافهمیدیم
حالا آتش در کجایی بدن ما هست دمایی بدن ما 37 درجه است اگر این به 40درجه برسد می گویم ادم طب دارد واین گرما از کجا آمده است از سوخت وساز قند ها وچربی ها واگر این سوخت وساز نباشد زنده بودن معنی ندارد واگر بالا نیز باشد باز هم زنده بودن معنی ندارد پاین هم باشد نیز همانطور
هوا: هوا بخشی از وجود انسان است اگر هوا داخل ریه شد وبیرون نیامد انسان عمرش تمام می شود ودر کل اگر گفتیم هوا نباشد زندگی معنی پیدا نمی کند
خاک : اجل وقتی که فرا رسد بدن انسان یخ می کند وخاک هم سرد است  
چهار نوع خلط در بدن آدمی است اولین آن خون :خون انسان در هر فصلی عوض می شود  یعنی وارد طحال شده ومیکروبهی آن را جا می گذارد ودوباره نوع شده وداخل جریان خون می آید وبه خاطر آن است که حجامت را برای خارج کردن سموم از طحال حضرت پیامبر (ص) سفارش کرده اند یک سیزدهم بدن انسان را خون تشکیل داده است یعنی یک فرد 75 کیلویی حدودا 6 لیتر خون در بدن دارد کار خون اکسیژن رسانی ودفع مواد زائد از سلولها است وطبع آن گرم وتر است وچون پ هاش آن3/7است وبالا وپاین بودن آن خطر دارد ولازم است بگویم که دو عامل در تنظیم پ هاش بسیار نقش مهمی دارند 1- ریه ها 2- کلیه ها واگر تنظیم نشوند یا از نظر اسیدی به کما می رویم یا از نظر قلیایی خون روان است کسانیکه دموی هستند خون بر آنها غلبه کرده است که در بحث خود انشاالله خواهیم گفت
دومین آن صفرا: هموگلوبین در داخل کبد صفرا را می سازد صفرا غذا را هضم می کند اگر را اندازهبگیریم 4/8 است پس گرم وخشک است اگر صفرا بیشتر باشد گرما بیشتر است  وجای ذخیره آن در کیسه صفرا است وبرای هضم غذا داخل دوازده واثنی  عشر داخل غذائکه به صورت کیموس گشته شده وغذارا هضم می کند حالا اگر زیاد تولید شد صفرا در انسان غلبه می کند وزردی می آورد چشم زرد می شود وبدن زرد می گردد باید تعادل رعایت گردد واگر زیاد باشد حالت تهوع واگر کم باشد غذا هضم نمی شود واگر نباشد زندگی معنی پیدا نمی کند
 سودا:سودا سرد وخشک است ودر واقع رسوب خون است اگر این رسوب به اندازه با شد آدمی با نساط است اگر بیش از اندازه باشد افسردگی خودخوری در بعضی  مواقع خودکشی می آید گریه کردن یبوست .عدس این رسوب را زیاد می کند وبادمجان سرخ کرده این رسوب را زیاد می کند ماهی دودی گوشت گاو گوساله وغذاهای مانده رسوب رازیاد می کند وباید دو وعد غذا یکی نباشد .
بلغم:بلغم یعنی سیستم ایمنی بدن که متشکل از عروق لنفاوی وغده های لنفاوی وطحا ل که به آن سیستم گردش لنف می گویند وبرای محافظت از بدن خداوند تبارک وتعا لی در بدن انسان خاق کرده است اگر این سیستم ایمنی نباشد با کوچکترین سرما خوردگی ویا مریضی از بین می رویم که بزرگترین غدد لنفاوی لوزه ها هستند ووقتی که لوزه سوم دچار مشکل می شود متاسفانه عمل می کنند وایمنی بدن را تضعیف می کنند بلغم سرد وتر است در بلغم 6 نوع گلبول سفید است که این ها هر کدام  کار خاصی را انجام می دهند پس سیستم ایمنی بدن ما سرد است استخوان مانیز سرد است  
حالا اگر تعادل این 4 خلط را حفظ کنیم ما  نرمال هستیم دیگر هیچ مریضی به سراغمان نخواهد آمد آن هم بستگی به غذاهای است که ما می خوریم هر کدام ازاین ها زیاد شود یعنی مزاج تعغیر کرده است اگر خون زیاد باشد می گویم دموی مزاج شدهایم ویا اگر صفرا زیاد باش می گویم صفراوی مزاج شدهایم  واگر سودا زیاد باشد  سوداوی مزاج واگر بلغم زیاد باشد بلغمی مزاج شده ایم .واگر دو خلط زیاد شود مریضی خواهد آمد و خداوند انسان را از مجموعه تضاد ها آفریده گرم وتر وسرد وخشک همه اینها جمع  شده وانسان بوجود آمده است وما چون خون گرم هستیم پایین آمدن پ هاش را پزشکی امروز اسیدوز می گوید که قدیم به آن جنون سرد می گفتند واگر پ هاش با لای 3/7باشد جنون گرم وامروزه می گویند آلکالوز قبلا گفتیم که دو عا مل نمی گذارند  این پ هاش بالا یا پایین شود کلیه ها وریه ها .حالا پ هاش چطوری پایین می آید .مثلا اگر یک روز غذای سردی بخشی مثل برنج در کنار ش ترشی وماست ودر آن خورشی سردی پ هاش پایین می آیید وشما دچار سنگینی شده ومی خوابید ودر این موقع کلیه ها وارد عمل شد ه وازطریق گردش خون خون را تصفیه می کنند واسیدی را خارج می کند و شما سر حال می شوید ودر این حال اگر شما آزمایش بدهید جلو ادرار می نویسد اسیدی 5  و7 تازه خنثی است وبا لایی 7 گفتیم قلیایی پس کلیه ها چه کار مهمی را انجام می دهندومتاسفا نه با خوردن چای ودوغ وماست آنهارا از بین میبریم واگر آمدیم باز گرمی بیش از ح استفاده کردیم از آن طرف می افتیم وکلیه ها باز وارد عمل می شوند .ریه ها هم چون ئیدرژن داخل خون است داخل خون نیز می رود وریه از طریق دم وباز دم آنها را بیرون می راند و شما نر ما ل میشود در کل ریه اسیدوز وآلکا لوز (سردی وگرمی ) تنفس را کنترل کرده وئیدروژن موجود در خون را از طریق باز دم خارج می کند وکلیه از طریق ادرار دفع می کند .یک انسان باید این مسائیل را بداند وخود وخدارابشناسد.


منبع: دکتر جلیل بابایی  • محب اهل بیت(ع)

طبع‌ها و مزاج‌ها

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی